Енергетски систем

Енергетскиот сектор e од исклучително значење за економскиот и социјалниот развој на земјата. Модерните енергетски системи се исправени пред многубројни предизвици – климатски промени, сајбер закани, геополитички ризици, либерализиран и конкурентен пазар и сл. Таквото опкружување бара стратегиски развојни документи, холистички изработени, со учество на сите засегнати страни и со посебна грижа за ранливите групи.

Тематските основи одделно ги обработуваат следните области:

  • Електрична енергија
  • Природен гас, нафта и нафтени деривати
  • Топлинска енергија
  • Енергетска ефикасност
  • Обновливи извори на енергија
  • Декарбонизација

Креирањето политики што ќе резултираат во долгорочно стабилен и одржлив енергетски систем, вклучува исполнување многу критериуми, кои неретко се и конфликтни меѓу себе. Со намалување на увозната зависност, подобрување на енергетската ефикасност, сигурноста и квалитетот во снабдувањето со енергија, како и декарбонизацијата и развојот на енергетскиот пазар, енергетскиот сектор ќе може да се развива на начин што ќе овозможи конкурентност на целата национална економија.

Тематска анализа / дијагностика

Пополнете ја анкетата

RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.