Животна средина, климатски промени и живеалишта

Заштитата на животната средина и на живеалиштата, како и климатската криза со која се соочуваме, стануваат сè погласни теми. Во последните години е постигнат значителен напредок во зголемување на заштитените подрачја, донесување најамбициозни климатски акции во регионот и хармонизација на стратегиските документи во многу области. Но, многу други горливи теми, како квалитетот на воздухот и отпадот, сè уште претставуваат предизвик. Природните ресурси не се бесконечни и нивното небрежно искористување може да доведе до катастрофални последици.

Оваа тематска област е многу широка и делумно ќе биде покриена и во другите области. Областите што ќе бидат опфатени се:

  • Заштита на природата
  • Квалитет на воздухот
  • Климатски промени;
  • Заштитени подрачја
  • Биолошка разновидност

Одржлив економски развој со минимално и одржливо користење на природните ресурси е срцето на новата Стратегија за развој на нашата држава. Со паметни акции засновани на податоци и наука, ќе се спречи нарушување на природната рамнотежа на екосистемите, ќе се заштитат природните вредности и ќе се овозможи хуман живот „отпорен“ на климатските промени што нè очекуваат.

Тематска анализа / дијагностика

Пополнете ја анкетата

RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.