Проф. д-р Борче Треновски

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Економскиот развој има за цел на сите граѓани да им обезбеди зголемување на благосостојбата и на животниот стандард, преку оптимално искористување на природните, економските, човечките потенцијали, кои ќе овозможат раст базиран на знаење, зголемено производство, вработеност, со истовремено почитување на потребите на идните генерации.

  • Домашно производство и потенцијали за развој
  • Национален доход и домашно штедење
  • Индустриско производство – клучните дејности и индустрии во македонската економија
  • Инвестиции во основни средства – државен, деловен и секторот на домаќинствата
  • Карактеристики и структура на деловни субјекти (дејности, бројот на вработени итн.)
  • Капацитет, степен на искористеност и ограничувачките фактори на потенцијалите во македонското стопанство
  • Инвестиции во човечки капитал – истражување и развој; образование; писменост; очекувано траење на живот, здравство итн.
  • Потенцијали на македонската економија – додадена вредност на клучните сектори
  • Макроекономско окружување, стабилност и макроекономски политики
  • Одржлив економски развој

  Економскиот развој е клучна алка што придонесува кон поголема продуктивност, вработеност, квантитативни/квалитативни структурни и технолошки промени како и одржливо зголемување на животниот стандард и благосостојбата на сите луѓе во земјата.

  Тематска анализа / дијагностика

  Пополнете ја анкетата

  RSM
  UKAID RSM UNDP UNNM

  Вклучете се!

  Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

  Учествувај

  © Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.