Трговија

Трговијата и конкурентноста се меѓусебно зависни категории, кои ја диктираат позицијата на земјата во меѓународната економија. Трговската политика обезбедува рамка за меѓународната размена на стоки и услуги на земјата, а конкурентноста на националната економија се огледа во способноста таа подобро да се позиционира во однос на другите економии. Во рамките на тематското подрачје трговија и конкурентност, ќе биде направен осврт на трговската политика на Република Северна Македонија, нејзините носители, карактеристики и влијанието врз конкурентноста. Ќе биде поместена и анализа на конкурентноста на македонската економија со дискусија за клучните фактори чиј потенцијал е најмногу/најмалку искористен во земјата. Адресирањето на прашањата од оваа област е клучно за развојот, посебно доколку земјата се соочува со (по)ниска конкурентност и висока трговска отвореност што е комбинација што бара специфични стратегиски решенија за поттикнување на растот и развојот.

Тематска анализа / дијагностика

Пополнете ја анкетата

RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.