Видео Галерија

Коментари

Strategjia kombëtare për zhvillim - Bashkë Krijojmë Ardhmëri!

Создаваме иднина заедно

Национална развојна стратегија - Создаваме иднина заедно!

Обединети против родово базираното насилство

A New Way Forward - A Framework for Human, Machine and Ecological Transition at a National Scale

UNDP NDS 2021

RSM
UKAID RSM UNDP UNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.