Владеење во функција на граѓаните

Коментари

ВЛАДЕЕЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Правосудство

 • Нарушена доверба во правосудството и висока зависност од извршната власт
 • Недостиг на кадар во судовите и во јавните обвинителства
 • Недоволно дигитализирано, транспарентно и отчетно правосудство
 • Недоволно инклузивно и родово балансирано правосудство

Борба против корупцијата

 • Недоволна борба против корупцијата (недостиг на капацитети, на финансии за Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и недостиг на фокусирани политики за спречување на корупцијата)
 • Несоодветен систем на санкции за прекршување на правилата за спречување на корупцијата и судир на интереси и неспроведување конфискација на имот и одземање предмети што потекнуваат од кривични дела или чие потекло не може да се докажува

Јавна администрација

 • Ограничен напредок на реформата на јавната администрација
 • Слаби модели и слаби пристапи кон управување
 • Слободата на изразување ограничено напредува
 • Проблеми во координацијата на локално/регионално ниво и на национално ниво
 • Недоволна дигитализација на јавните услуги

Пристап до правдата

 • Бесплатен пристап до правдата за маргинализираните групи

ВЛАДЕЕЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Преземи документ

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.