Зелена и дигитална транформација

Коментари

ЗЕЛЕНА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
(GREEN AND DIGITAL TRANSFORMATION)

Список на предизвици

Енергија и енергетски системи

 • Обезбедување енергетска сигурност на земјата
 • Спроведување декарбонизација - праведна енергетска транзиција
 • Намалување на енергетската интензивност во сите сектори

Животна средина

 • Нарушен квалитет на медиумите на животната средина
 • Неприфатлива состојба со отпадот
 • Низок процент на заштитени подрачја
 • Неподготвеност за климатски промени (ранливост)
 • Недоволни институционални капацитети на национално и локално ниво
 • Ниска свест за животна средина кај јавноста и кај доносителите на одлуки
 • Недостиг на финансиски средства за реализација

Одржливо земјоделство и рурален развој

 • Намален принос по единица производен капацитет (ниска продуктивност)
 • Дигитализација во земјоделството и руралните средини
 • Мала отпорност на климатски промени, нерационално користење на природните ресурси и деградација на земјиштето
 • Управување со ризик од природни катастрофи и отпорност (Безбедност и отпорност)
 • Заштита на биодиверзитетот
 • Родова перспектива, стареење и депопулација на руралните средини и социјална инклузија
 • Финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
 • Конкурентска позиција и моќ на земјоделското производство и уредување на пазарите со земјоделски производи
 • Заштита на квалитетот на храната и здравјето

Дигитална трансформација

 • Обезбедување сигурна и одржлива дигитална инфраструктура
 • Јаз во дигиталните вештини
 • Дигитализација на јавните услуги
 • Дигитална трансформација на бизнис-секторот

ЗЕЛЕНА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Преземи документ

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.