Јавни финансии

Коментари

ЈАВНИ ФИНАНСИИ

Основни воведни информации за тематската област

Фискалната политика е една од главните макроекономски политики за зачувување на макроекономската стабилност и за создавање поволен амбиент за среднорочен и долгорочен забрзан, инклузивен и одржлив економски раст. Внимателното управување со јавните финансии обезбедува макрофинансиска одржливост, непречено извршување на виталните функции на државата, како и ефикасно и успешно спроведување на стратегиските владини приоритети.

Подобласти:

Буџетски приходи, буџетски расходи, јавен долг, меѓувладини фискални односи.

Придонесот/потенцијалот на тематската област за развојот на земјата

Преку подобрување на квалитетот и проширување на лепезата на јавните услуги, успешно спроведување на правилно одбраните инвестициски проекти и истовремено зачувување на фискалната одржливост, може да се реализираат долгорочните развојни приоритети. Само онаа национална развојна стратегија, за чие спроведување се издвоени задоволителни буџетски средства, може да овозможи инклузивен и одржлив просперитет и подигнување на квалитетот на животот на граѓаните.

Тематска анализа / дијагностика

Jавни финансии и фискална политика

Пополнете ја анкетата

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.