Транспорт

Коментари

Национална развојна стратегија – Сектор за транспортна инфраструктура

Развојната национална стратегија во делот на транспортниот сектор е изработена врз основа на детална анализа на тековните транспортни проблеми со искористување на сегашниот транспортен модел за да се проценат различни сценарија на идните транспортни барања, што ќе овозможи процена на најдобрите решенија и ќе ги дефинира транспортните краткорочни и долгорочни цели на Владата и на сите засегнати страни за постигнување високо ниво на одржливост, ефикасност и отпорност на климатските промени на националната транспортна инфраструктура. Целта на документот е да ги поттикне креаторите на политиките и планерите на транспортната инфраструктура да донесат структуриран, транспарентен и континуиран пристап за проценување на ограничувањата на транспортниот сектор, дефинирање на целите и мапирање на чекорите, активностите потребни за постигнување на дефинираните цели.

Национални транспортни мрежи и потсектори

  • Патна инфраструктура (автопатишта, магистрални патишта, регионални патишта, локални патишта); превозници и даватели на услуги;
  • Железнички транспорт, инфраструктура и оператори;
  • Воздушен транспорт и оператори;
  • Воден транспорт, оператори и пристаништа;
  • Градски јавен превоз;
  • Транспортна и сообраќајна безбедност

Потенцијал за развој на транспортниот сектор

Транспортната инфраструктура обезбедува мрежи и услуги од кои зависи економијата на Северна Македонија. Транспортниот сектор е клучен поттикнувач на економскиот раст и на трговијата. Ефикасниот транспортен инфраструктурен систем ја олеснува индивидуалната мобилност и движењето на стоки, обезбедувајќи еднаков и безбеден пристап до вработување и услуги какви што се здравството, образованието и промовирање на економската активност.

Тематска анализа / дијагностика

Пополнете ја анкетата

RSM


UKAID RSM UNDPUNNM

Вклучете се!

Време е да се засилиме и да ја промениме иднината. Споделете го вашето мислење.

Учествувај

© Создаваме иднина заедно, НРС 2022-2042. Сите права задржани.